CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAX nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HAX được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.92%