CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Doanh thu của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH trong năm ngoái lên tới 6.78T VND, phần lớn trong số đó — 6.26T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Car, năm trước mang lại 5.23T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH 6.78T VND, và năm trước đó — 5.55T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia