CTCP DAU TU HAI PHAT

HPXHOSE
HPX
CTCP DAU TU HAI PHATHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HPX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CTCP DAU TU HAI PHAT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HPX là 2.78T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu