CTCP HUNG THINH INCONSCTCP HUNG THINH INCONSCTCP HUNG THINH INCONS

CTCP HUNG THINH INCONS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HTN nguyên tắc cơ bản

CTCP HUNG THINH INCONS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HTN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1200.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.89%