CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KMR nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KMR trong quý trước là 97.46 B VND, và thấp hơn 18.91% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 985.89 M VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY