NNN

CTCP SX & TM NAM HOA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NHT nguyên tắc cơ bản

CTCP SX & TM NAM HOA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NHT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.82%