NNN

CTCP SX & TM NAM HOA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NHT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP SX & TM NAM HOA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP SX & TM NAM HOA 880.23 B VND, và năm trước đó — 929.04 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia