SSS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC 13.70 T VND, và năm trước đó — 23.18 T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia