SSS

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SZL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH 441.07 B VND, và năm trước đó — 410.40 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia