CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH 63.68B VND, và năm trước đó — 35.87B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia