CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TDH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 172.75B VND, và năm trước đó — 487.22B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia