TTT

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TYA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM 1.47 T VND, và năm trước đó — 2.09 T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia