BANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBRI nguyên tắc cơ bản

BANK RAKYAT INDONESIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 235.00 IDR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.51%