BANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBRI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BANK RAKYAT INDONESIA, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BBRI trong quý trước là62.56 T IDR, và cao hơn 12.74% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 15.89 T IDR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: IDR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM