BUMI RESOURCES TBKBUMI RESOURCES TBKBUMI RESOURCES TBK

BUMI RESOURCES TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BUMI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BUMI RESOURCES TBK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BUMI trong quý trước là7.89 T IDR, và cao hơn 79.81% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -739.54 B IDR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY