BUMI RESOURCES TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BUMI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BUMI RESOURCES TBK

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Indonesia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BUMI RESOURCES TBK 27.18 T IDR, và năm trước đó — 14.41 T IDR.

Theo nguồn
Theo quốc gia