PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INDF nguyên tắc cơ bản

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của INDF được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 257.00 IDR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.02%