ANGLO AMERICAN PLAT LTDANGLO AMERICAN PLAT LTDANGLO AMERICAN PLAT LTD

ANGLO AMERICAN PLAT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMS nguyên tắc cơ bản

ANGLO AMERICAN PLAT LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 9.30 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.73%