BRIKOR LTDBRIKOR LTDBRIKOR LTD

BRIKOR LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BIK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRIKOR LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRIKOR LTD 311.73 M ZAR, và năm trước đó — 272.71 M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia