DIPULA INCOME FUND BDIPULA INCOME FUND BDIPULA INCOME FUND B

DIPULA INCOME FUND B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIB nguyên tắc cơ bản

DIPULA INCOME FUND B tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.25 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.16%