FINBOND GROUP LTDFINBOND GROUP LTDFINBOND GROUP LTD

FINBOND GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FGL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FINBOND GROUP LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FINBOND GROUP LTD 975.31 M ZAR, và năm trước đó — 897.19 M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia