RH BOPHELO LIMITEDRH BOPHELO LIMITEDRH BOPHELO LIMITED

RH BOPHELO LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RHB nguyên tắc cơ bản

RH BOPHELO LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.31 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.73%