RH BOPHELO LIMITEDRH BOPHELO LIMITEDRH BOPHELO LIMITED

RH BOPHELO LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RHB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính RH BOPHELO LIMITED, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của RHB trong nửa năm trước là 29.89 M ZAR, cao hơn 162.66% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 164.19 M ZAR.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY