SAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILI

SAB ZENZELE KABILI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SZK nguyên tắc cơ bản

SAB ZENZELE KABILI tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.45 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%