SAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILISAB ZENZELE KABILI

SAB ZENZELE KABILI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SZK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAB ZENZELE KABILI

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAB ZENZELE KABILI 77.42 M ZAR, và năm trước đó — 42.95 M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia