HYUNDAI M&F INS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

001450 nguyên tắc cơ bản

HYUNDAI M&F INS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 001450 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2063.00 KRW, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.75%