HHIC HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003480 nguyên tắc cơ bản

HHIC HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 003480 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 100.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.00%