000

SEMPIO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

007540 nguyên tắc cơ bản

SEMPIO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 007540 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 200.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.38%