000

DAEWON CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

007680 nguyên tắc cơ bản

DAEWON CO., LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 007680 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 300.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.44%