000

DAEWON CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

007680 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DAEWON CO., LTD.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DAEWON CO., LTD. 435.03 B KRW, và năm trước đó — 356.80 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia