SAMSUNG ELEC MECH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

009150 nguyên tắc cơ bản

SAMSUNG ELEC MECH tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 009150 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1150.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.85%