000

DAESUNG HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

016710 nguyên tắc cơ bản

DAESUNG HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 016710 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 250.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.79%