DAELIMPAPER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017650 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DAELIMPAPER

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của South Korea — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DAELIMPAPER 187.35B KRW, và năm trước đó — 181.26B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia