HEUNGU

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

024060 nguyên tắc cơ bản

HEUNGU tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 024060 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 50.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.48%