J.ESTINA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

026040 nguyên tắc cơ bản

J.ESTINA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 026040 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 100.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.93%