J.ESTINA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

026040 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu J.ESTINA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại J.ESTINA 74.99 B KRW, và năm trước đó — 65.68 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia