PASECO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

037070 nguyên tắc cơ bản

PASECO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 037070 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 150.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.49%