ECOBIO HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

038870 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ECOBIO HOLDINGS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ECOBIO HOLDINGS 16.78 B KRW, và năm trước đó — 16.12 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia