000

SANGJI CAELUM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

042940 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SANGJI CAELUM

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SANGJI CAELUM 25.25 B KRW, và năm trước đó — 50.35 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia