SONOKONG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

066910 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SONOKONG

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SONOKONG 65.97 B KRW, và năm trước đó — 75.43 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia