000

TERA SCIENCE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

073640 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TERA SCIENCE

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TERA SCIENCE 9.52 B KRW, và năm trước đó — 9.15 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia