TONGYANG LIFE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

082640 nguyên tắc cơ bản

TONGYANG LIFE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 082640 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 400.00 KRW, hãy mua trước 2 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%