000

TONGYANG LIFE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

082640 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TONGYANG LIFE

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TONGYANG LIFE 10.28 T KRW, và năm trước đó — 6.35 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia