000

DAESANG HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

084690 nguyên tắc cơ bản

DAESANG HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 084690 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 270.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.84%