DAESUNGENERGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

117580 nguyên tắc cơ bản

DAESUNGENERGY tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 117580 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 250.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.96%