DAESUNGIND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

128820 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DAESUNGIND

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DAESUNGIND 1.81 T KRW, và năm trước đó — 1.09 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia