KYUNGDONG CITY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

267290 nguyên tắc cơ bản

KYUNGDONG CITY GAS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 267290 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 875.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.50%