TLB
356860 KRX

356860
TLB KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TLB với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 356860 là 195.178B. EPS TTM của công ty là 1672.35, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 23.74.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền