KUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDING

KUWAIT PROJECTS HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KPROJ nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KUWAIT PROJECTS HOLDING, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KPROJ trong quý trước là347.92 M KWD, và cao hơn 0.46% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 5.48 M KWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM