KUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDING

KUWAIT PROJECTS HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KPROJ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KUWAIT PROJECTS HOLDING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Kuwait — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KUWAIT PROJECTS HOLDING 466.14 M KWD, và năm trước đó — 586.32 M KWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia